درباره ما

کسب عناوین متعدد در سایت های معتبر جهانی

با بیش از  ۲۰۰۰۰ساعت سابقه تدریس می باشد

انتخاب به عنوان شبیه ساز برتر سه بعدی در سایت معتبر Cg Architect

 کارگاه های َآموزشی و پرورش هنرجویان حرفه ای

[cols]
[col class=”1/3″]
[staff staff=”88″]
[/col]
[col class=”1/3″]
[staff staff=”89″]
[/col]
[col class=”1/3 last”]
[staff staff=”90″]
[/col]
[/cols]

 

ارقام ما

[number number=”100%” description=”هنرجویان راضی”]
[number number=”4″ description=”مقام جهانی”]
[number number=”200+” description=”پروژه اجرایی”]

[number number=”15+” description=”کارگاه آموزشی”]

[number number=”25+” description=”تقدیرنامه”]

[number number=”500+” description=”تعداد هنرجویان”]
[number number=”70+” description=”تعداد نمونه کارها”]
[number number=”3,989″ description=”کاربران سایت”]
[cols]
[col class=”1/3″]

توانایی های اصلی

[skill title=”3DSMAX” amount=”100″]
[skill title=”VRAY” amount=”100″]
[skill title=”MUDBOX” amount=”90″]
[skill title=”ZBRUSH” amount=”40″]
[skill title=”POSTPRODUTION” amount=”100″]
[/col]
[col class=”1/3″]

مهارت های انیمیشن

[skill title=”AFTEREFFECT” amount=”90″]
[skill title=”MAYA” amount=”80″]
[skill title=”PERIMIRE” amount=”90″]
[skill title=”TEXTURING” amount=”60″]
[skill title=”CAMERA MAPPING” amount=”25″]
[/col]
[col class=”1/3 last”]

مهارت های گرافیک

[skill title=”PHOTOSHOP” amount=”90″]
[skill title=”ILLUSTRATOR” amount=”60″]
[skill title=”CORELDRAW” amount=”70″]
[skill title=”MATTPAINTING” amount=”100″]
[skill title=”COMPOSITING” amount=”80″]
[/col]
[/cols]